• nl  |  fr  |  en

Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met “KARER SERVICES” op alle offertes die uitgaan van “KARER SERIVCES” en op alle bestellingen gericht aan “Karer Services”, ongeacht op welke dienst of welk product zij betrekking hebben, behalve indien tussen “Karer Services” en de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden werden overeengekomen. Elke opdrachtgever erkent dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn indien de opdrachtgever mondeling een vervoersopdracht geeft, die niet door ondertekening van een bestelbon gevolgd wordt.

Artikel 2. tarieven

De tarieven van “Karer Services” maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. Deze tarieven zijn voor wijziging vatbaar.

Artikel 3. Verplichting van de opdrachtgever

§1. pakje

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de adequate vorm en etikettering van de te verzenden goederen met het oog op hun veilig vervoer, evenals voor het verstrekken van de nodige inlichtingen met het oog op het goede verloop van het vervoer.

§2. Documenten

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nodige begeleidende documenten. Bijgevolg staat de opdrachtgever in voor de overeenstemming, de juistheid en de leesbaarheid van de documenten en alleen laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de bevoegde autoriteiten. Karer Services kan hier dus niet aansprakelijk gesteld worden.

§3. Aanwezigheid bij ophaling en aflevering

De opdrachtgever is verantwoordelijk bij de ophaling en/of levering. Hij moet zorgen voor een persoon, van een persoon, die de goederen kan meegeven of in ontvangst kan nemen, zelfs na sluitingstijd. Indien dit niet het geval is, wordt de opdracht afgebroken en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten van de volledige opdracht, inclusief nalevering. Indien de opdracht later toch volledig uitgevoerd kan worden, worden de volledige kosten opnieuw gefactureerd.

§4. “Karer Services” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verkeerde inlichtingen door de opdrachtgever.

Artikel 4. Leveringstermijn

Leveringstermijnen worden slechts ter indicatieve titel opgegeven. Het betreft een loutere middelenverbintenis en “Karer Services” zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijnen eerbiedigen. Bij niet naleving van de opgegeven termijn zal de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

Levering van zakelijke diensten kan meerdere dagen duren afhankelijk van de opdracht.

Artikel 5. Beperking van de aansprakelijkheid van “Karer Services”

Alle handelingen met betrekking tot de verzending gebeuren op rekening en risico van de opdrachtgever. In geval van verlies of beschadiging van de te transporteren goederen behoort de aansprakelijkheid van “Karer Services” in alle gevallen, zelfs in geval van een grove fout vanwege “Karer Services” of een van haar aangestelden wordt, beperkt tot de intrinsieke waarde van de goederen beperkt en in elk geval tot een maximumbedrag van € 125 per zending, wat ook de oorzaak van het verlies of de schade kan zijn.

Artikel 6. Uitsluiting van de aansprakelijkheid van “Karer Services”

“Karer Services” kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor allerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- of winstderving. “Karer Services” zal daarenboven niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of niet-levering ten gevolge van toeval, overmacht, vreemde oorzaak zoals weersomstandigheden, mechanische problemen, staking, blokkade, epidemieën, oorlog of andere situaties. “KARER SERVICES” is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever, bijvoorbeeld door de onvoldoende of indequate vorm van de goederen of de onvolledige opgave van de geadresseerde.

Artikel 7. Voorwerpen uitgesloten voor transport

De opdrachtgever zal geen opdrachten geven voor het vervoer van levende dieren, vloeistoffen, bederfelijke goederen, gassen, vuurwerken, oxyderende of radioactieve materialen, explosieven en alle andere goederen waarvan het vervoer, behoudens speciale vergunningen, onwettig is. Daarenboven behoudt “Karer Services” zich het recht voor om pakketten van meer dan 30 kilogram per pakket en zendingen met een totaal gewicht, dat 500 kilogram overschrijdt te weigeren.

Artikel 8. Onderaannemers en agenten

“Karer Services” is gerechtigd alle diensten waarvoor de vervoerovereenkomst wordt aangegaan, of delen daarvan, zelf uit te voeren of uit te besteden aan agenten of onderaannemers en al zulke agenten en onderaannemers zullen tevens vallen onder de voorwaarden bepaald in dit document.

Artikel 9. Klachten

Alle klachten moeten op straffe van verlies van alle rechten, binnen de vijf werkdagen na levering van de goederen of, in geval van niet-levering vijf dagen na de datum waarop de aflevering was vooropgesteld, per aangetekende brief ingediend te worden bij de maatschappelijke zetel “Karer Services”. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking genomen worden. In geen geval mag de opdrachtgever, wegens verlies of schade, de betalingen, die hij aan “Karer Services” verschuldigd is, geheel of ten dele opschorten.

Artikel 10. Betaling

§1. Algemeen

De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor de betaling. Voor particulieren dient de betaling steeds contant te gebeuren bij afhaling, overeenkomstig het telefonisch afgesproken bedrag. Voor professionelen, met name natuurlijke of rechtspersonen die beroep doen op de diensten van “Karer Services” in het kader van uitoefening van hun professionele activiteiten, gebeurt de facturatie 2 maal per kalendermaand. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn.

§2. Laattijdige betaling

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande vermaning vanaf de vervaldag verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 10% per jaar. Bovendien zal elk onbetaald bedrag zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per onbetaalde factuur, als vergoeding van de door laattijdige betaling veroorzaakte schade en kosten.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De relatie tussen de opdrachtgever wordt beheersd door het Belgisch recht. Elke eventuele betwisting naar aanleiding van de relatie tussen “Karer Services” en de opdrachtgever valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen. “Karer Services” zal evenwel naar keuze de vordering kunnen aanhangig maken voor eender welke rechtbank die ratione loci bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

Artikel 12. Deelbaarheid

De eventuele ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen enkel afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Comments are closed.